Aangifte inkomstenbelasting 2017

Als je een DigiD hebt, kun je elk jaar beschikken over de gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn. Je hoeft dan geen jaaropgaven door te sturen. 

Vanaf 1 maart 2018 zijn de benodigde gegevens voor de aangiften inkomstenbelasting 2017 beschikbaar.

Als je geen DigiD hebt, ontvang ik graag de volgende gegevens:

Werk en woning (box 1)

 • Jaaropgaven van inkomsten uit dienstbetrekking, uitkeringen (SVB, UWV, pensioenen) overige inkomsten (PGB-inkomsten, bijverdiensten).
 • WOZ-waarde van de eigen woning (waardepeildatum 1 januari 2016). Dit is de beschikking die je in 2017 van de gemeente hebt ontvangen.
 • Jaaroverzicht 2017 van de hypotheek.

Bezittingen en schulden (box 3)
Alleen van toepassing als het vermogen (bezittingen minus schulden) per 1 januari 2017 hoger is dan € 25.000 (zonder fiscale partner) of € 50.000 (met fiscale partner).

 • Het jaaroverzicht 2017 van alle bank- en spaarrekeningen, ook van eventuele minderjarige kinderen.
 • Een opgave van de WOZ-waarde van een vakantiehuis of andere woningen per 1 januari 2017 (waardepeildatum). Graag een kopie bijvoegen.
 • Het jaaroverzicht 2017 van effecten, beleggingsfondsen en kapitaalverzekeringen. Het bedrag van de in 2017 ingehouden dividendbelasting. Indien er buitenlandse effecten zijn, het bedrag van de in 2017 ontvangen buitenlandse dividenden en ingehouden buitenlandse dividendbelasting per fonds en per land.
 • Een specificatie van openstaande vorderingen per 1 januari 2017.
 • Een overzicht van alle schulden per 1 januari 2017, zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, auto, boot, caravan, schulden aan banken et cetera.

Bijzondere aftrekposten

 • Een opgaaf van eventueel in 2017 betaalde lijfrentepremies en de pensioenopgave (factor A) van het pensioenfonds van de werkgever over 2016.
 • Een opgaaf van de in 2017 betaalde premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
 • Een specificatie van in 2017 betaalde giften (voor zover boven de drempel).
 • Een specificatie van in 2017 betaalde ziektekosten (voor zover boven de drempel) die niet zijn vergoed door de verzekering. Kijk bij twijfel op de website van de Belastingdienst welke ziektekosten aftrekbaar zijn.

Neem bij vragen gerust contact met mij op!