Eindejaarstips 2021

Hieronder de eindejaarstips van 2021 en een overzicht van de wijzigingen in 2022.

Tips voor alle belastingplichtigen

U mag volgend jaar meer onbelast sparen 
Heeft u vermogen in box 3, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? U kunt volgend jaar meer geld onbelast opzij zetten. Per 1 januari 2022 gaat het heffingsvrij vermogen in box 3 omhoog naar € 50.650 of € 101.300 met fiscaal partner.

Verdere beperking hypotheekrenteaftrek
Is uw inkomen uit werk en woning in 2021 hoger dan € 68.507? Of in 2022 hoger dan € 69.398? Dan geldt een lager tarief voor uw aftrekposten. U krijgt in 2021 over al uw aftrekposten in de hoogste belastingschijf maximaal 43% belasting terug. Terwijl u zonder de tariefsaanpassing maximaal 49,5% belasting zou terugkrijgen. In 2022 is het maximale tarief voor aftrek 40%. In 2023 wordt het zelfs nog verder verlaagd naar 37%.

Verlaag uw box 3-vermogen door een schenking
Als de forfaitaire belastingdruk erg hoog uitpakt, dan kunt u deze verlagen door nog dit jaar nog een schenking te doen. In 2021 is het bedrag van de belastingvrije schenking voor ouders aan kinderen tijdelijk verhoogd naar € 6.604 per jaar. Voor overige schenkingen geldt een vrijstelling van € 3.244 per jaar. Verder gelden natuurlijk ook nog de verhoogde vrijstellingen.

De jubelton gaat verdwijnen
De vrijstelling van de schenkbelasting van € 105.302 voor de aankoop van een woning bestemd voor uw kind(eren) tussen 18 en 40 jaar zal in de toekomst verdwijnen. Is uw kind van plan om in 2022 of 2023 een eigen woning te kopen, en wilt u daar een bijdrage aan leveren, dan kan het verstandig zijn om de voorgenomen schenking direct te formaliseren. Bij een schenking in december 2021, heeft uw kind nog geheel 2022 én 2023 de tijd om dit aan een eigen woning te besteden. De vrijstelling geldt voor:

  • Het aankopen, verbeteren of onderhouden van de woning
  • Het aflossen van de eigenwoningschuld
  • Het aflossen van een restschuld van een verkochte eigen woning
  • Het afkopen van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

Neem in de schenkovereenkomst een ontbindende voorwaarde op dat het geld in dit jaar of in de komende twee kalenderjaren wordt besteed aan een eigen woning. Zo loopt u niet het risico dat er schenkbelasting moet worden betaald als uw kind toch geen huis koopt in die periode. De schenking moet dan worden terugbetaald.

Bij een schenking in 2021 is uw vermogen direct al per 1 januari 2022 lager, waardoor u box 3 belasting bespaart. Ook al heeft u het bedrag nog niet daadwerkelijk overgemaakt, het is vanaf het moment van de schenking een schuld in box 3. Als u het allemaal netjes vastlegt natuurlijk. Uw kind heeft dan per 1 januari 2022 een box 3 vordering waar hij/zij belasting over moet betalen, zolang het nog niet aan een eigen woning is besteed.

Investeringsregelingen voor ondernemers

Let op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Heeft u nieuwe bedrijfsmiddelen aangeschaft of bent u van plan dit te doen? U kunt hiervoor onder voorwaarden in aanmerking komen voor een extra aftrekpost, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Hiervoor moet u in 2021 een bedrag tussen € 2.401 en € 328.721 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. Investeringen van minder dan € 450 mag u niet meetellen. Het fiscaal voordeel is het grootst bij een totaalbedrag aan investeringen tot € 59.170. De aftrek bedraagt dan namelijk 28% van het investeringsbedrag. Daarboven wordt het voordeel steeds kleiner. Wellicht is het een tip om de investering uit te stellen bij het bereiken van € 59.170.

Tip
Heeft u in 2021 grote investeringen gedaan en dreigt u het maximumbedrag van € 328.721 te overschrijden? Kijk dan of u uw investeringen uit kunt stellen tot 2022. Zo voorkomt u dat uw recht op investeringsaftrek vervalt.

Haal fiscaal voordeel uit uw milieuvriendelijke of energiezuinige investering 
Wanneer u milieuvriendelijk of energiezuinig investeert, kunt u mogelijk ook een beroep doen op aanvullende fiscale investeringsfaciliteiten zoals de energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) of willekeurige afschrijving op milieu bedrijfsmiddelen (Vamil). Deze faciliteiten zorgen voor een extra verlaging van uw belastbare winst.

Uw voordeel
Met de EIA heeft u fiscaal een extra aftrekpost van 45,5% van het investeringsbedrag.
Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag.
Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Toets of u voldoet aan de voorwaarden en in aanmerking kunt komen voor de EIA, MIA en Vamil.

Let op
Als u aanspraak wilt maken op de EIA, MIA of Vamil, moet u uw investering binnen 3 maanden nadat u de investeringsverplichting bent aangegaan melden bij RVO.nl. Het aangaan van een verplichting is bijvoorbeeld het tekenen van een koopovereenkomst. Bent u te laat dan komt u niet meer in aanmerking voor de aftrek!

Tips voor de IB-ondernemer

Houd uw uren bij
Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium.

Oftewel, u moet elk jaar minimaal 1.225 uren werken aan uw onderneming. Ook indien u gedurende het jaar met uw onderneming start, moet u alsnog minimaal 1.225 uren aan uw onderneming besteden om in aanmerking te komen voor de fiscale voordelen. Ga na of u dit aannemelijk kunt maken. Ook indirecte uren zoals acquisitie en administratie tellen mee.

Let op
Voldoet u door de coronacrisis tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021 niet aan het urencriterium? Dan mag u er toch vanuit gaan dat u het urencriterium (ten minste 24 uren per week) gehaald heeft, ook als dat in werkelijkheid niet het geval is. Op die manier kunt u toch gebruikmaken van de ondernemersfaciliteiten.

Bent u ondernemer in een seizoensafhankelijke branche zoals de horeca of de festivalbranche? Dan mag u uitgaan van het aantal gewerkte uren in de piekperiodes van andere jaren.

Verlaag uw winst met de zelfstandigenaftrek
Voldoet u als ondernemer aan het urencriterium? Dan kunt u een beroep doen op de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2021 € 6.670. In 2022 wordt de zelfstandigenaftrek € 6.310. Deze wordt tot en met 2027 jaarlijks met € 360 verlaagd, en in 2028 zakt de aftrek met € 390. Vanaf 2029 gaat er dan nog jaarlijks € 110 vanaf, waardoor de aftrek uiteindelijk in 2036 op € 3.240 uitkomt.

Als uw winst in 2021 te laag is om de zelfstandigenaftrek helemaal te benutten dan wordt het bedrag van de zelfstandigenaftrek dat u niet hebt gebruikt verrekend met de winsten in de volgende 9 jaren. De winst moet in die jaren dan wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren.

Hoeveel moet u als zzp’er sparen voor de inkomstenbelasting? 
Als zelfstandig ondernemer betaalt u over de winst van uw eenmanszaak of uw winstaandeel in een v.o.f./maatschap de inkomstenbelasting en premie zorgverzekeringswet (Zvw) achteraf. Of misschien betaalt u al een voorschot in termijnen en krijgt later de afrekening.

Het is slim om een deel van uw winst te reserveren voor de inkomstenbelasting.

Op de website van BerekenHet.nl kunt u een schatting maken hoeveel u opzij moet zetten voor de inkomstenbelasting.

Wat is voordeliger, een bv of een eenmanszaak?
Ondernemen in een BV wordt door de nieuwe belastingwetgeving (lager VPB-tarief en minder zelfstandigenaftrek) steeds aantrekkelijker. Echter, vanwege de verplichting om uzelf als DGA een gebruikelijk loon toe te kennen blijft ondernemen in de eenmanszaak in veel gevallen toch fiscaal het voordeligste. Voordeel van een BV-structuur is de betere bescherming bij aansprakelijkheid of faillissement. Op de website van BerekenHet.nl kunt u het financiële voor- of nadeel berekenen tussen ondernemen in een BV of in een eenmanszaak.

Tips voor de BV

Wel of geen fiscale eenheid?
Het aangaan van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting tussen meerdere vennootschappen heeft bepaalde voordelen, zoals het doen van één aangifte voor de vennootschapsbelasting, het neutraliseren van onderlinge handelstransacties, het fiscaal geruisloos doorvoeren van een herstructurering en de directe verrekening van onderlinge winsten en verliezen van gevoegde vennootschappen.

Echter, de winsten van de BV’s in een fiscale eenheid worden bij elkaar opgeteld. Houd er dus rekening mee dat u maar één keer gebruik kunt maken van het opstaptarief van 15%. De winst boven de € 395.000 wordt belast tegen 25,8%. Door het opheffen van een fiscale eenheid kan elke BV afzonderlijk profiteren van het lage opstaptarief.

Tips voor werkgever/werknemer

Onbelaste thuisvergoeding van € 2 per dag voor werknemer en DGA
Vanaf 1 januari 2022 kunnen werkgevers aan werknemers én/of de DGA € 2 per thuisgewerkte dag belastingvrij vergoeden. De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer blijft ook bestaan. Deze bedraagt maximaal € 0,19 per kilometer. Mogelijk zal u als werkgever de vaste vergoedingen aan uw personeel opnieuw moeten beoordelen. Leg de onderbouwing van vaste vergoedingen per categorie goed vast.

Let op: De werkgever kan per dag óf de thuiswerk-kostenvergoeding, óf de reiskostenvergoeding geven. Beide kan niet.

Maak gebruik van de tijdelijk verhoogde vrije ruimte in de werkkostenregeling
Via de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. Voor het verstrekken van onbelaste vergoedingen dient u rekening te houden met de vrije ruimte. Blijft het totale bedrag onder de 1,7% van de eerste € 400.000 van de loonsom van alle medewerkers samen? Dan mag u dat onbelast als vergoeding geven.

De vrije ruimte over het fiscale loon tot en met € 400.000 is in 2021 tijdelijk verhoogd naar 3%. Dat biedt u, als u daarvoor de financiële ruimte hebt, de mogelijkheid om uw werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen. Ga na op welke manier u daar gebruik van kunt maken.

Bekijk of u de overuren en (bovenwettelijke) vakantiedagen fiscaalvriendelijk via de WKR kunt uitbetalen. Hiervoor geldt een maximum bedrag van € 2.400 per persoon. Leg de afspraken goed vast.

Introductie scholingsbudget (STAP) 
In 2022 wordt de subsidieregeling Stimulering van de Arbeidsmarktpositie (STAP) geïntroduceerd. Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 aanvragen voor opleiding en ontwikkeling. Het STAP-budget vervangt de fiscale aftrek van scholingskosten. Lees meer over de STAP-subsidie.